QUI SOM

Informació sobre qui som

COM TREBALLEM

Informació sobre la línia pedagògica de l'escola

ESPAIS I SERVEIS

Conegueu el nostre centre fent-hi una visita virtual

LA BRUGUITECA

Per viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre. Emily Dickinson

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 19-20

Publicat el Dijous, 24 Gener 2019

 

 

US INFORMEM QUE EL PERÍODE DE MATRICULACIONS PER AL CURS 19-20 ÉS DEL 21 AL 27 DE JUNY AMBDÓS INCLOSOS. PODEU DEMANAR CITA PRÈVIA TRUCANT AL 972 20 34 24.

EL DIA DE LA MATRÍCULA NECESSITEM QUE PORTEU EL CARNET DE LES VACUNES I 2 FOTOGRAFIES MIDA CARNET DEL VOSTR@ FILL/@.

 

Per als alumnes que ja estan a l'escola només ens heu de retornar el full de confirmació de matrícula signat i amb les vostres dades revisades.

 

 

Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori

 

Del 29 de març al 9 d'abril

heu de demanar cita prèvia al 972 20 34 24

 

 Les Jornades de Portes Obertes tindran lloc els divendres 15 i 22 de març a les 15h

 

15h a 15.30h rebuda i passejada per l'escola
15.30h a 16.30h xerrada informativa
a partir de les 16.30h les famílies de l'escola responen dubtes

 

Trobareu més informació sobre el procés de preinscripció
a la web del Departament d'Ensenyament i a la web de l'ajuntament

 

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 18-19

Fases de la preinscripció Dates
Publicació de l'oferta provisional 9 d'abril
Presentació de sol·licituds del 13 al 24 d'abril

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24h del dia 23 d'abril

Llistes amb el barem provisional 3 de maig
Reclamacions barem provisional del 4 al 8 de maig
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions 10 de maig
Sorteig del número de desempat 11 de maig
 
Publicació de l’oferta definitiva 15 de maig
Publicació de l’oferta final 11 de juny
Publicació de les llistes d’admesos 12 de juny
 
Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO) del 21 al 27 de juny

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
PER A LA PREINSCRIPCIÓ

Documentació general
  • Sol·licitud de la preinscripció degudament omplerta
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE de la mare
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a si en té
  • Original i fotocòpia de la TSI (tarja sanitària individual) de l'alumne

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER ACREDITAR
ELS CRITERIS SEGÜENTS

CRITERIS GENERALS
Si el domicili està dins l’àrea d’influència i/o dins el mateix municipi
DNI de la persona sol·licitant o NIE.
En el cas que l’adreça de la sol·licitud no coincideixi amb la del DNI, cal aportar un Certificat Municipal de Convivència i portar el DNI renovat durant el període de matriculació.
Si com a criteri es considera el domicili del lloc de treball
Certificat d’empresa, còpia del contracte laboral o model 036 o 037 d'Hisenda (autònoms) per acreditar el domicili laboral
Si el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, són beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció

Certificat de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (PIRMI)

Si existeix una discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, del pare o mare, o del germà o germana

Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS
Si l'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent

Si l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col•legi de metges, en què s’indiqui que l’alumne té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic s’ha fet tenint en compte els criteris del Departament de Salut. L’escola ha de fer arribar a la Comissió de Garanties d’Admissió els criteris acreditatius d’aquest criteri a fi d’evitar casos de frau.
Si el pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud
Facilitar a l’escola les dades de la persona que hi hagi estudiat per tal que l’escola en faci la comprovació

 

IMPORTANT
Com a novetat d’enguany, l’escola no podrà acceptar com a vàlida cap sol·licitud on no hi figuri una adreça de correu electrònic.