PREINSCRIPCIÓ CURS 17-18

Publicat el Dimecres, 22 Febrer 2017

Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori

 

Del 23 de març al 4 d'abril

heu de demanar cita prèvia al 972 20 34 24

 

 La Jornada de Portes Obertes tindrà lloc el dijous 16 de març a les 15h

 

15h a 15.30h rebuda i passejada per l'escola
15.30h a 16.30h xerrada informativa
a partir de les 16.30h les famílies de l'escola responen dubtes

 

Trobareu més informació sobre el procés de preinscripció
a la web del Departament d'Ensenyament i a la web de l'ajuntament

 

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 17-18

 

Fases de la preinscripció Dates
Publicació de l'oferta provisional 20 de març
Presentació de sol·licituds
Feu clic aquí per descarregar el formulari de sol·licitud
(us preguem porteu la sol·licitud degudament omplerta)
del 23 març al 4 d’abril

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h del dia 4 d’abril i teniu fins el 7 d'abril

per entregar-la impresa al centre sol·licitat en 1a opció.

Llistes amb el barem provisional 24 d’abril
Reclamacions barem provisional del 25 al 27 d’abril
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions 3 de maig
Sorteig del número de desempat 4 de maig
 
Publicació de l’oferta definitiva 8 de maig
Publicació de l’oferta final 30 de maig
Publicació de les llistes d’admesos 2 de juny
 
Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO) del 12 al 16 de juny

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
PER A LA PREINSCRIPCIÓ

Documentació general
  • Sol·licitud de la preinscripció degudament omplerta
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE de la mare
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a si en té
  • Original i fotocòpia de la TSI (tarja sanitària individual) de l'alumne
  • Certificat de l'IDALU (núm. d'identificació de l'alumne) en el cas que es faci preinscripció pels cursos de P4 a 6è. Aquest certificat el proporciona l'escola actual.

 

ALTRA DOCUMENTACIÓ
PER ACREDITAR LES SITUACIONS SEGÜENTS

Si el domicili està dins l’àrea d’influència i/o dins el mateix municipi
DNI de la persona sol·licitant o NIE.
En el cas que l’adreça de la sol·licitud no coincideixi amb la del DNI, cal aportar el Certificat Municipal de Convivència
Si com a criteri es considera el domicili del lloc de treball
Certificat d’empresa, còpia del contracte laboral o model 360 d'Hisenda (autònoms) per acreditar el domicili laboral
Si el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, són beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció

Certificat de PIRMI

Si l'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent

Si existeix una discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, del pare o mare, o del germà o germana.

Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Si l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges, en què s’indiqui que l’alumne té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
L’escola farà arribar a la Comissió de garanties d’admissió els criteris acreditatius d’aquest criteri a fi d’evitar casos de frau.
Si el pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud
Facilitar a l’escola les dades de la persona que hi hagi estudiat per tal que l’escola en faci la comprovació