L'escola experimental, innovadora i creativa

 

L’escola experimental, innovadora i creativa està formada per tot de projectes i activitats encaminats a fer que l'infant construeixi els seus aprenentatges de manera vivencial, essent-ne el principal protagonista, perquè aquests prenguin sentit i s'interioritzin de manera significativa en la vida de l'infant. Quan parlem d'una educació innovadora ens referim a una educació adaptada als temps que estem vivint. Actualment, l'accés a la informació, està a l'abast de tothom; per tant la nostra feina és dotar els infants d'eines per saber trobar la informació i destriar-la, i així, aprendre a gestionar el coneixement d'una manera crítica i conscient. Pensem que la filosofia de l'aprenentatge entre iguals, així com entre infants de diferents edats, el fet de poder-se acompanyar els uns als altres, és prou vàlida com per poder-la extrapolar a molts moments de la vida de l'escola. Pensem que saber treballar en equip serà la base per aconseguir moltes de les feines que encara no s'han inventat. Vivim en un món divers quant a maneres d'aprendre, és per això, que apostem per la diversitat quant a materials i recursos i no centrem els aprenentatges en un únic model o tendència educativa.

Utilitzem transversalment les TAC a totes les àrees tant a Infantil com a Primària, però en fem un ús més específic amb un treball més intens en els Tallers de MediTAC de l'àrea de Medi Social, als Tallers d'ArtExpress de l'àrea d'Artística concretament als tallers PlàsTIC i ArtísTIC, en la Programació amb robots programables i el Code hour i també amb els tallers d’iniciació a l’Scratch. Pel que fa a Infantil es desenvolupen tallers d’audiovisuals i TIC dins els tallers ATI i també realitzem programació amb robots i els racons MatemaTICs i de llengua. I ho fem a través d'una gran varietat de maquinari: ordinadors de taula, portàtils, tauletes, lectors de documents, PDI, robots programables…

Ens estem iniciant en el treball de les Matemàtiques amb materials manipulatius i en contextos significatius a tots els cursos d’infantil i primària. És per això, que també realitzem una sessió de matemàtiques en llengua anglesa i racons de matemàtiques apostem per una avaluació més competencial dels aprenentatges de les matemàtiques.

Treballem amb la metodologia del treball per projectes, en el desenvolupament del Projecte de Tots (projecte interdisciplinari) a tots els cursos d'infantil i Primària i també a l’àrea de Medi Natural.

Desenvolupem i estimulem la creativitat artística a través dels Tallers d'ArtExpress a Primària, els Tallers ATI a Educació Infantil, el Teatre a l'educació infantil, actuacions musicals i danses i concursos diversos.