Qui som

Publicat el Dijous, 30 Octubre 2014

Som una escola catalana pública d'una línia situada entre el parc de la Devesa i el Barri del Mercadal, molt a prop del casc antic de la ciutat i del centre. Aquesta situació estratègica fa que puguem aprofitar el gran ventall de recursos educatius i culturals que ens ofereix la ciutat (sales de teatre, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, centres cívics, museus…) així com gaudir del parc de la Devesa i la Vall de Sant Daniel que també tenim relativament a prop. La nostra escola té la consideració d’edifici d’interès cultural i arquitectònic de la ciutat, conserva la seva façana i elements originals de l’època els quals li donen caràcter, personalitat i identitat pròpia. Per dins tots els espais estan reformats.


El nostre projecte s’emmarca en tot moment en la visió de compartir l’experiència educativa amb tota la comunitat. Creiem que el procés en la presa de decisions de forma conjunta i l’organització que parteix del lideratge compartit i transversal, configura l’espai adient per la gestió òptima i democràtica de l’escola i per la consecució dels objectius que ens proposem que recauen en oferir una educació integral de qualitat que formi persones actives, crítiques, autònomes, responsables i compromeses amb els altres i amb l’entorn. 

 

TRETS D'IDENTITAT

  • Som una escola catalana en llengua i continguts que utilitza el català com a llengua bàsica d’aprenentatge i com a llengua de comunicació amb tota la comunitat educativa.
  • Som una escola que treballem per oferir una educació integral que estimuli el desenvolupament de totes les capacitats dels alumnes per tal que esdevinguin persones responsables, competents, sensibles i compromeses amb la societat; persones que siguin capaces d’entendre la realitat social i transformar-la perquè sigui més lliure, justa i tolerant.
  • Som una escola oberta, democràtica, participativa i dialogant amb tots els membres de la comunitat educativa, fomentant així la cohesió social i obtenint els avantatges d’un treball conjunt. Potenciem i valorem el treball en equip del professorat, fent-lo partícip i coresponsable en la construcció de la línia d’escola, així com la participació i implicació dels alumnes pel que a diferents qüestions de la vida escolar.
  • Som una escola que potenciem els valors de la democràcia, la llibertat, la igualtat i la solidaritat.
  • Som una escola que respecta i aten les diversitats de tota mena, i que evita estereotips i qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere, sexe, procedència o pensament religiós. Respectem els ritmes evolutius i la capacitat d’aprenentatge de cada alumne i treballem per donar-los la resposta que s’adapti a cada cas.
  • Som una escola plurilingüe, on la llengua catalana, com a eix vertebrador, s’articula de manera coherent amb l’aprenentatge de les llengües estrangeres, impulsant la introducció de la llengua anglesa a l’educació infantil i l’aprenentatge i ús de la llengua anglesa en àrees no lingüístiques.
  • Som una escola que aposta pel coneixement i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació de manera transversal en les diferents àrees del currículum.
  • Som una escola que aposta per la innovació metodològica i treballa constantment en la revisió de la línia pedagògica del centre.
  • Som una escola compromesa amb el respecte i la conservació de l’entorn natural, educant en iniciatives que fomenten el consum responsable, l’aprofitament de recursos, la gestió de residus i el respecte per la natura.

 

 

 LA NOSTRA VISIÓ...

 

La nostra visió es vertebra al voltant d’un projecte definit i compartit per tota la comunitat educativa. En la línia de construir una sòlida columna vertebral que ens permeti fer front als nous reptes que es presenten en la societat,  la nostra escola ha cregut necessari iniciar un procés de redefinició de les prioritats educatives, així com de plantejar canvis en el model pedagògic d’escola i en les metodologies que duem a terme.

Els canvis socials, econòmics, tecnològics, la globalització i en conseqüència, la mobilitat professional, exigeixen que parem atenció a la nostra manera de fer escola i a les necessitats derivades del canvi general per tal de donar respostes particulars.

La planificació estratègica serà la base de les actuacions en el present, sempre amb una perspectiva de futur. Aquesta perspectiva dona una especial atenció a les llengües estrangeres, al domini de les tecnologies de la informació, a la capacitat del treball en equip, a la capacitat d’aprendre i formar-se permanentment, a tenir capacitat d’adaptació als canvis, a l’obertura a altres realitats socials i culturals i, tot això, en el marc d’un compromís ètic i social en el que cada alumne trobi el seu lloc en la societat en què vivim.

 

UNA MICA DE RETROSPECTIVA...


L’escola va ser inaugurada el 1911 i va ser la primera escola graduada de tot l’estat espanyol. Durant molt temps es coneixerà com El Grup Escolar. Des del seu inici, hi va funcionar l’escola annexa a la Normal, en la qual hi feien pràctiques els futurs mestres, la qual cosa va suposar un benefici a nivell pedagògic per a l’escola. És durant l’època republicana que se li dóna el nom de Joan Bruguera, en honor a un metge gironí que al segle XV fundà un col·legi per a estudiants gironins de medicina a Montpellier. 

El 1979, amb la recuperació de les competències de la Generalitat , el Grup Escolar es converteix en una escola mixta i la coeducació torna a l’escola i el 1982 es formalitza de nou l’ensenyament en català. L’any 1986 es celebra el 75è aniversari de l’escola i el curs 2002-03 l’escola ja gaudeix de tots els espais reformats. L’any 2011 es celebra el centenari de l’escola amb diversos actes.

Com a escola centenària que és, la nostra escola ha viscut diverses etapes lligades a la situació política del moment. Tanmateix, l’escola sempre ha apostat per l’ensenyament en català, per la coeducació i per la innovació pedagògica, excepte en els períodes de dictadura on es va viure un retrocés important pel que fa a l’educació i a les llibertats.

L’any 2004 l’escola signa un Pla Estratègic de Noves Tecnologies amb el departament d’ensenyament per 4 cursos (2004-2008), que marcarà el punt de partida i les bases de la línia pedagògica del treball amb les TIC al centre. Es crea una aula d’informàtica i es dota la biblioteca amb ordinadors, es dota també totes les aules ordinàries de projectors, pissarres digitals i lectors de documents i es comença un pla de formació del professorat en l’ús de les TIC al centre i a l’aula.

Paral·lelament, els anys 2005 i 2006 l’escola participa al Projecte d’Innovació en llengües Estrangeres del departament, amb l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa a l’àrea de plàstica i a l’activitat d’informàtica en tots els cursos de primària i amb la introducció de  la llengua anglesa a P5.

Durant el període 2007-2011 l’escola continua potenciant l’ensenyament de la llengua anglesa amb la continuïtat del mateix projecte que passa a anomenar-se Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE) també impulsat pel departament d’ensenyament.

El curs 2011-2012 l’escola signa un Acord de coresponsabilitat amb el departament d’ensenyament que té com a objectiu establir un compromís entre l’escola i el departament per tal d’aconseguir la millora de resultats a partir de la innovació pedagògica a l’escola a partir del desenvolupament de diversos projectes. 

Des de fa 3 anys que treballem per a la millora dels processos educatius  a partir de la incorporació de millores metodològiques com el treball per projectes, l'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques manipulatives, l'aprenentatge a partir de l'experimentació i els fets vivencials, la pràctica de tècniques de relaxació i autoconeixement, la pràctica de la democràcia i de la presa de decisions a través de processos assemblearis, la formació permanent de l'equip de mestres i la transformació dels espais d'aprenentatge.