Trets d'identitat

  • Som una escola catalana en llengua i continguts que utilitza el català com a llengua bàsica d’aprenentatge i com a llengua de comunicació amb tota la comunitat educativa.
  • Som una escola que treballem per oferir una educació integral que estimuli el desenvolupament de totes les capacitats dels alumnes per tal que esdevinguin persones responsables, competents, sensibles i compromeses amb la societat; persones que siguin capaces d’entendre la realitat social i transformar-la perquè sigui més lliure, justa i tolerant.
  • Som una escola oberta, democràtica, participativa i dialogant amb tots els membres de la comunitat educativa, fomentant així la cohesió social i obtenint els avantatges d’un treball conjunt. Potenciem i valorem el treball en equip del professorat, fent-lo partícip i corresponsable en la construcció de la línia d’escola, així com la participació i implicació dels alumnes pel que a diferents qüestions de la vida escolar.
  • Som una escola que potenciem els valors de la democràcia, la llibertat, la igualtat i la solidaritat.
  • Som una escola que respecta i atén les diversitats de tota mena, i que evita estereotips i qualsevol mena de discriminació per raó de gènere, sexe, procedència o pensament religiós. Respectem els ritmes evolutius i la capacitat d’aprenentatge de cada alumne i treballem per donar-los la resposta que s’adapti a cada cas.
  • Som una escola plurilingüe, on la llengua catalana, com a eix vertebrador, s’articula de manera coherent amb l’aprenentatge de les llengües estrangeres, impulsant la introducció de la llengua anglesa a l’educació infantil i l’aprenentatge i ús de la llengua anglesa en àrees no lingüístiques.
  • Som una escola que aposta pel coneixement i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació de manera transversal en les diferents àrees del currículum.
  • Som una escola que aposta per la innovació metodològica i treballa constantment en la revisió de la línia pedagògica del centre.
  • Som una escola compromesa amb el respecte i la conservació de l’entorn natural, educant en iniciatives que fomenten el consum responsable, l’aprofitament de recursos, la gestió de residus i el respecte per la natura.