La nostra visió...

La nostra visió es vertebra al voltant d’un projecte definit i compartit per tota la comunitat educativa. En la línia de construir una sòlida columna vertebral que ens permeti fer front als nous reptes que es presenten en la societat,  la nostra escola ha cregut necessari iniciar un procés de redefinició de les prioritats educatives, així com de plantejar canvis en el model pedagògic d’escola i en les metodologies que duem a terme.

Els canvis socials, econòmics, tecnològics, la globalització i en conseqüència, la mobilitat professional, exigeixen que parem atenció a la nostra manera de fer escola i a les necessitats derivades del canvi general per tal de donar respostes particulars.

La planificació estratègica serà la base de les actuacions en el present, sempre amb una perspectiva de futur. Aquesta perspectiva dona una especial atenció a les llengües estrangeres, al domini de les tecnologies de la informació, a la capacitat del treball en equip, a la capacitat d’aprendre i formar-se permanentment, a tenir capacitat d’adaptació als canvis, a l’obertura a altres realitats socials i culturals i, tot això, en el marc d’un compromís ètic i social en el que cada alumne trobi el seu lloc en la societat en què vivim.